English| العربية| 汉语| Français | Русский| Español| Português| Tiếng Việt
Các mục có dấu hình thoi bắt buộc phải điền thông tin.

Chi tiết kiến nghị

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Thông tin liên lạc

 
Ngân hàng Thế giới vẫn xem xét kiến nghị dù Ông/Bà muốn gửi ẩn danh. Hãy cung cấp cho chúng tôi ít nhất một địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ được với Ông/Bà trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc làm rõ.
Tất cả các thông tin được cung cấp được giữ tuyệt đối bí mật. Văn phòng Phó Chủ tịch Phụ trách Liêm chính sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể để lộ thông tin cá nhân của Ông/Bà mà không có sự đồng ý của Ông/Bà. Nếu Ông/Bà đồng ý cho phép tiết lộ thông tin cá nhân, đề nghị cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của Ông/Bà.
 
 

 

 
 
Copyright © 2000 - 2018 NAVEX Global, Inc. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use